طراحیِ شهری و آماده‌سازیِ محدوده‌ی 18 هکتاریِ وزوان X