طرحِ جامعِ سه‌بعدیِ محدوده‌ی 42 هکتاریِ شهرکِ شهاب X