مجموعه گردشگری و خدماتی رفاهی محمدیان X
مجموعه گردشگری و خدماتی رفاهی محمدیان
کارفرما: آقای محمدیان
مساحت زمین: 130000 مترمربع
زیربنا: 8000 مترمربع
آدرس: کنارگذر جنوب غربی تهران
سال: 1396