مجموعه رفاهی- اقامتی سی سنگان X
مجموعه رفاهی- اقامتی سی سنگان
کارفرما: آقای دکتر ملتجی
مساحت زمین: 7500
زیربنا: 5300
آدرس: مازندران- شهرستان نور
سال: 1396