مجتمع تجاری،اقامتی اعظم قم X
مجتمع تجاری، اقامتی اعظم قم
مساحت زمین: 5650 متر
سال:1396