مجموعه تجاری، اداری فدک X
مجموعه تجاری،اداری فدک
کارفرما: شرکت فراگستر فدک اسپادان
مساحت زمین:270000 متر
زیربنا:13400 متر
آدرس:خیابان کاوه
سال: 1396