ساختمان مکملِ سالن ورزشیِ دخترانِ دانشگاه اصفهان X